Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia Wam maksymalnej wygody przy korzystaniu z naszej strony. Korzystają z nich również firmy reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartych w cookies kliknij "Akceptuj", w przeciwnym wypadku wyłącz ciasteczka dla tej witryny w ustawieniach swojej przeglądarki. Akceptuj

Konfesyjne Forum Luterańskie - Rejestracja

Rejestrując się na „Konfesyjne Forum Luterańskie” akceptujesz przedstawiony poniżej Regulamin


My, założyciele niniejszego forum w odpowiedzi na dostrzegane potrzeby wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jak również jego
sympatyków, związane ze sferą duchową naszego życia, postanowiliśmy wykorzystać dobro internetu dla kultywowania czystości i prostoty
wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii,
która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.
Pragniemy aby teologia luterańska miała wpływ na nasze życie w społeczeństwie, aby wskazywała nam w obecnej, przepełnionej konsumpcją
i zeświecczeniem rzeczywistości, drogę pobożności opartej na najlepszych tradycjach reformacji. Poprzez Forum chcemy jednocześnie
zachęcić wszystkich uczestników do modlitwy o nasz Kościół Ewangelicko-Augsburski w R.P. - o jego przyszłość i misję
jaka została mu powierzona przez Boga w naszym kraju. Przedstawione powyżej cele chcemy realizować poprzez wspólne rozmowy,
modlitwę oraz dzielenie się wzajemnie wiedzą i przemyśleniami.Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Konfesyjne Forum Luterańskie zwane dalej "Forum" zostało założone z niezależnej inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. i nie jest oficjalną stroną tegoż Kościoła jak również żadnej innej instytucji kościelnej.
§ 2. Celami Forum jest propagowanie pobożności ewangelickiej opartej na czystej wykładni Pisma Świętego zawartej w Księgach Symbolicznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pogłębianie wiedzy religijnej, rozważanie Pisma Świętego oraz wymiana poglądów w tematach związanych z religią chrześcijańską. Nie komentujemy spraw personalnych i administracyjnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jak również innych kościołów i związków wyznaniowych.
§ 3. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.
§ 4. Użytkownikiem Forum może być każda osoba bez względu na wyznanie.
§ 5. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.


Dział II

Rejestracja

§ 6. Do czynnego udziału w Forum niezbędne jest dokonanie rejestracji.
§ 7. Użytkownik rejestrujący się na Forum jest zobowiązany do podania „nicka” – pod którym będzie widoczny na stronie, adresu e-mail oraz wypełnienia pola „wyznanie”.
§ 8. Osoba zarejestrowana na Forum może posiadać tylko jedno konto użytkownika. Rejestracja pod więcej niż jednym nickiem jest surowo zabroniona.
§ 9. Podawanie przez rejestrujących się danych personalnych jak imię i nazwisko nie jest wymagane. Użytkownicy, którzy wyrażają wolę ujawnienia swojej tożsamości mogą użyć imienia i nazwiska jako „nicka” – jednakże dokonują tego na własną odpowiedzialność.
§ 10. Wypełnienie pola „wyznanie” jest obowiązkowe – jednakże rejestrujący się nie jest zobowiązany do szczegółowego ujawniania swojej przynależności konfesyjnej. Pole „wyznanie” może być wypełnione zarówno poprzez wskazanie konkretnej denominacji np. „ewangelickie” , „rzym-katolickie” czy „prawosławne” jak i użycie ogólnych określeń np. „chrześcijańskie”. Osoby nie należące lub nie identyfikujące się żadnym wyznaniem mogą również użyć słów: „poszukujący” lub „niewierzący”.
§ 11. Nick jest unikatowym identyfikatorem danego użytkownika, pod którym bierze czynny udział w Forum. Jako „Nick” może być użyte imię i nazwisko rejestrującego się jak również inny słowo odnoszące się do imienia lub pseudonimu. Zabrania się używania jako „nicków” wyrażeń wulgarnych, nieprzyzwoitych lub podszywających się pod dane personalne innych osób.
§ 12. Po dokonaniu rejestracji konieczne jest aktywowanie konta poprzez kliknięcie w link nadesłany w mailu aktywacyjnym. W przypadku nieotrzymania maila aktywacyjnego – należy skontaktować się z administratorem Forum. Konta, które nie zostaną aktywowane w terminie 30 dni od daty rejestracji będą usuwane.


Dział III

Korzystanie z Forum

§ 13. Rozmowy na Forum są prowadzone w duchu wzajemnego szacunku i uprzejmości z zachowaniem ogólnych zasad netetykiety.
§ 14. Treści postów winny być zgodne z tematycznym podziałem Forum.
§ 15. Użytkownicy używają w postach domyślnego (czarnego) koloru czcionki. Inne kolory, a w szczególności czerwony są zastrzeżone dla administratorów i moderatorów.
§ 16. Posty nie mogą zawierać:
1. Treści niezgodnych z prawem polskim.
2. Treści propagujących nauki niezgodne z doktryną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P.
3. Treści propagujących tzw. teologie liberalne i progresywne, które uważamy za nauki diabelskie.
4. Agitacji do innych kościołów i związków wyznaniowych.
5. Słów uważanych powszechnie za wulgarne i obelżywe jak również innych treści o charakterze nie licującym z godnością Chrześcijanina.
6. Treści będących personalnymi atakami na innych użytkowników Forum.
7. Treści reklamowych.
8. Treści korespondencji prywatnych (privów) - bez zgody ich nadawcy.
9. Innych treści stojących w sprzeczności z celami niniejszego Forum.
§ 17. Każdy z zarejestrowanych użytkowników może korzystać z możliwości komunikacji z innymi użytkownikami przy pomocy „chata” oraz prywatnych wiadomości tzw. „privów”. Do wypowiedzi na chacie oraz treści privów mają zastosowanie postanowienia § 13, 15 i 16 niniejszego regulaminu.
§ 18 O każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu użytkownicy winni poinformować administratora lub moderatorów poprzez zgłoszenie postu naruszającego Regulamin.
§ 19. Administratorzy i moderatorzy Forum nie ingerują w korespondencję prywatną użytkowników, jednakże w przypadku o którym mowa w § 18 - każdy użytkownik może również zgłosić administratorowi i moderatorom treść „priva” naruszającego regulamin.


Dział IV

Administracja Forum

§ 20. Administrację Forum tworzą Administratorzy oraz Moderatorzy. Nicki osób wchodzących w skład Administracji są oznaczone kolorem czerwonym lub zielonym.
§ 21. Honorową grupą użytkowników Forum są „Współpracownicy ekumeniczni” , których nicki oznaczone są kolorem fioletowym. Członkami grupy „Współpracowników ekumenicznych” mogą być osoby innych niż ewangelicko-augsburskie wyznań chrześcijańskich, a w szczególności duchowni innych kościołów, którzy wyrażają wolę wspierania strony Forum. Zaproszenia do grupy dokonuje Administrator.
§ 22. Administratorzy i moderatorzy Forum dokładają wszelkich starań celem zapewnienia przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, jednakże nie odpowiadają za treści zamieszczane przez użytkowników Forum.
§23. Administratorzy i moderatorzy Forum mają prawo do edytowania, korygowania, usuwania i przenoszenia postów użytkowników – stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.


Dział V

Sankcje za naruszanie Regulaminu Forum

§ 24. Celem zapewnienia przestrzegania niniejszego Regulaminu Administratorzy i moderatorzy Forum mają prawo stosowania wobec użytkowników dopuszczających się tych naruszeń następujących sankcji :
1. Napomnienia osobistego (poprzez wiadomość prywatną)
2. Ostrzeżenia publicznego (którego udzielenie jest odnotowane w widocznym dla wszystkich profilu użytkownika)
3. Zablokowania możliwości wysyłania korespondencji prywatnych.
4. Banu na czas określony.
5. Usunięcia z Forum i banu na czas nieokreślony.
§ 25. W przypadku naruszeń regulaminu w treści korespondencji prywatnej stosuje się tylko § 24 pkt. 1 i 3.
§ 26. Konta użytkowników wykorzystujących Forum do zamieszczania treści reklamowych (spamu) są usuwane natychmiast bez ostrzeżenia.
§ 27. Od udzielonych na podstawie § 24 pkt. 2 do 5 sankcji przysługuje użytkownikowi prawo odwołania do Administratora Forum , lub – jeżeli sankcja była udzielona przez Administratora – do innego Moderatora – w terminie 2 dni od daty jej udzielenia.
Odwołanie jest rozpatrywane przez co najmniej 2 moderatorów lub administratorów z wyłączeniem tego, który sankcję zastosował. Rozpatrujący wniesione odwołanie Administratorzy lub Moderatorzy mogą anulować nałożoną sankcję lub podtrzymać pierwotną decyzję.
Od podjętego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje.


Postanowienia końcowe

§ 28. Administratorzy Forum zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
§ 29. Każda zmiana Regulaminu Forum wymaga jej opublikowania w odpowiedniej części Forum.

Administratorzy i Moderatorzy Forum


Forum „Konfesyjne Forum Luterańskie” działa na skrypcie phpBB, wydanym na licencji „General Public License” (zwanej też „GPL”) i możliwym do pobrania ze strony www.phpBB3.PL. Skrypt phpBB tylko ułatwia dyskusje przez Internet, jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w Internecie za pomocą tego skryptu. Więcej informacji o skrypcie phpBB można znaleźć na stronie www.phpBB3.PL.

Zgadzasz się nie pisać żadnych wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszających cudze prawa autorskie. Robienie tego może spowodować, że zostaniesz zbanowany na zawsze, a Twój dostawca internetu powiadomiony o Twoim zachowaniu. Zgadzasz się, że „Konfesyjne Forum Luterańskie” ma prawo w każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek. Zgadzasz się też na zapisywanie wszystkich informacji, które podajesz, w bazie danych. Dane te nie będą przekazywane nikomu bez Twojej zgody, ale ani „Konfesyjne Forum Luterańskie” ani phpBB nie odpowiada za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych.