Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia Wam maksymalnej wygody przy korzystaniu z naszej strony. Korzystają z nich również firmy reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartych w cookies kliknij "Akceptuj", w przeciwnym wypadku wyłącz ciasteczka dla tej witryny w ustawieniach swojej przeglądarki. Akceptuj

Konfesyjne Forum Luterańskie - Warunki użytkowania

Rejestrując się na „Konfesyjne Forum Luterańskie” akceptujesz przedstawiony poniżej Regulamin


My, założyciele niniejszego forum w odpowiedzi na dostrzegane potrzeby wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jak również jego
sympatyków, związane ze sferą duchową naszego życia, postanowiliśmy wykorzystać dobro internetu dla kultywowania czystości i prostoty
wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii,
która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.
Pragniemy aby teologia luterańska miała wpływ na nasze życie w społeczeństwie, aby wskazywała nam w obecnej, przepełnionej konsumpcją
i zeświecczeniem rzeczywistości, drogę pobożności opartej na najlepszych tradycjach reformacji. Poprzez Forum chcemy jednocześnie
zachęcić wszystkich uczestników do modlitwy o nasz Kościół Ewangelicko-Augsburski w R.P. - o jego przyszłość i misję
jaka została mu powierzona przez Boga w naszym kraju. Przedstawione powyżej cele chcemy realizować poprzez wspólne rozmowy,
modlitwę oraz dzielenie się wzajemnie wiedzą i przemyśleniami.Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Konfesyjne Forum Luterańskie zwane dalej "Forum" zostało założone z niezależnej inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. i nie jest oficjalną stroną tegoż Kościoła jak również żadnej innej instytucji kościelnej.
§ 2. Celami Forum jest propagowanie pobożności ewangelickiej opartej na czystej wykładni Pisma Świętego zawartej w Księgach Symbolicznych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pogłębianie wiedzy religijnej, rozważanie Pisma Świętego oraz wymiana poglądów w tematach związanych z religią chrześcijańską. Nie komentujemy spraw personalnych i administracyjnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jak również innych kościołów i związków wyznaniowych.
§ 3. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.
§ 4. Użytkownikiem Forum może być każda osoba bez względu na wyznanie.
§ 5. Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.


Dział II

Rejestracja

§ 6. Do czynnego udziału w Forum niezbędne jest dokonanie rejestracji.
§ 7. Użytkownik rejestrujący się na Forum jest zobowiązany do podania „nicka” – pod którym będzie widoczny na stronie, adresu e-mail oraz wypełnienia pola „wyznanie”.
§ 8. Osoba zarejestrowana na Forum może posiadać tylko jedno konto użytkownika. Rejestracja pod więcej niż jednym nickiem jest surowo zabroniona.
§ 9. Podawanie przez rejestrujących się danych personalnych jak imię i nazwisko nie jest wymagane. Użytkownicy, którzy wyrażają wolę ujawnienia swojej tożsamości mogą użyć imienia i nazwiska jako „nicka” – jednakże dokonują tego na własną odpowiedzialność.
§ 10. Wypełnienie pola „wyznanie” jest obowiązkowe – jednakże rejestrujący się nie jest zobowiązany do szczegółowego ujawniania swojej przynależności konfesyjnej. Pole „wyznanie” może być wypełnione zarówno poprzez wskazanie konkretnej denominacji np. „ewangelickie” , „rzym-katolickie” czy „prawosławne” jak i użycie ogólnych określeń np. „chrześcijańskie”. Osoby nie należące lub nie identyfikujące się żadnym wyznaniem mogą również użyć słów: „poszukujący” lub „niewierzący”.
§ 11. Nick jest unikatowym identyfikatorem danego użytkownika, pod którym bierze czynny udział w Forum. Jako „Nick” może być użyte imię i nazwisko rejestrującego się jak również inny słowo odnoszące się do imienia lub pseudonimu. Zabrania się używania jako „nicków” wyrażeń wulgarnych, nieprzyzwoitych lub podszywających się pod dane personalne innych osób.
§ 12. Po dokonaniu rejestracji konieczne jest aktywowanie konta poprzez kliknięcie w link nadesłany w mailu aktywacyjnym. W przypadku nieotrzymania maila aktywacyjnego – należy skontaktować się z administratorem Forum. Konta, które nie zostaną aktywowane w terminie 30 dni od daty rejestracji będą usuwane.


Dział III

Korzystanie z Forum

§ 13. Rozmowy na Forum są prowadzone w duchu wzajemnego szacunku i uprzejmości z zachowaniem ogólnych zasad netetykiety.
§ 14. Treści postów winny być zgodne z tematycznym podziałem Forum.
§ 15. Użytkownicy używają w postach domyślnego (czarnego) koloru czcionki. Inne kolory, a w szczególności czerwony są zastrzeżone dla administratorów i moderatorów.
§ 16. Posty nie mogą zawierać:
1. Treści niezgodnych z prawem polskim.
2. Treści propagujących nauki niezgodne z doktryną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P.
3. Treści propagujących tzw. teologie liberalne i progresywne, które uważamy za nauki diabelskie.
4. Agitacji do innych kościołów i związków wyznaniowych.
5. Słów uważanych powszechnie za wulgarne i obelżywe jak również innych treści o charakterze nie licującym z godnością Chrześcijanina.
6. Treści będących personalnymi atakami na innych użytkowników Forum.
7. Treści reklamowych.
8. Treści korespondencji prywatnych (privów) - bez zgody ich nadawcy.
9. Innych treści stojących w sprzeczności z celami niniejszego Forum.
§ 17. Każdy z zarejestrowanych użytkowników może korzystać z możliwości komunikacji z innymi użytkownikami przy pomocy „chata” oraz prywatnych wiadomości tzw. „privów”. Do wypowiedzi na chacie oraz treści privów mają zastosowanie postanowienia § 13, 15 i 16 niniejszego regulaminu.
§ 18 O każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu użytkownicy winni poinformować administratora lub moderatorów poprzez zgłoszenie postu naruszającego Regulamin.
§ 19. Administratorzy i moderatorzy Forum nie ingerują w korespondencję prywatną użytkowników, jednakże w przypadku o którym mowa w § 18 - każdy użytkownik może również zgłosić administratorowi i moderatorom treść „priva” naruszającego regulamin.


Dział IV

Administracja Forum

§ 20. Administrację Forum tworzą Administratorzy oraz Moderatorzy. Nicki osób wchodzących w skład Administracji są oznaczone kolorem czerwonym lub zielonym.
§ 21. Honorową grupą użytkowników Forum są „Współpracownicy ekumeniczni” , których nicki oznaczone są kolorem fioletowym. Członkami grupy „Współpracowników ekumenicznych” mogą być osoby innych niż ewangelicko-augsburskie wyznań chrześcijańskich, a w szczególności duchowni innych kościołów, którzy wyrażają wolę wspierania strony Forum. Zaproszenia do grupy dokonuje Administrator.
§ 22. Administratorzy i moderatorzy Forum dokładają wszelkich starań celem zapewnienia przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, jednakże nie odpowiadają za treści zamieszczane przez użytkowników Forum.
§23. Administratorzy i moderatorzy Forum mają prawo do edytowania, korygowania, usuwania i przenoszenia postów użytkowników – stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.


Dział V

Sankcje za naruszanie Regulaminu Forum

§ 24. Celem zapewnienia przestrzegania niniejszego Regulaminu Administratorzy i moderatorzy Forum mają prawo stosowania wobec użytkowników dopuszczających się tych naruszeń następujących sankcji :
1. Napomnienia osobistego (poprzez wiadomość prywatną)
2. Ostrzeżenia publicznego (którego udzielenie jest odnotowane w widocznym dla wszystkich profilu użytkownika)
3. Zablokowania możliwości wysyłania korespondencji prywatnych.
4. Banu na czas określony.
5. Usunięcia z Forum i banu na czas nieokreślony.
§ 25. W przypadku naruszeń regulaminu w treści korespondencji prywatnej stosuje się tylko § 24 pkt. 1 i 3.
§ 26. Konta użytkowników wykorzystujących Forum do zamieszczania treści reklamowych (spamu) są usuwane natychmiast bez ostrzeżenia.
§ 27. Od udzielonych na podstawie § 24 pkt. 2 do 5 sankcji przysługuje użytkownikowi prawo odwołania do Administratora Forum , lub – jeżeli sankcja była udzielona przez Administratora – do innego Moderatora – w terminie 2 dni od daty jej udzielenia.
Odwołanie jest rozpatrywane przez co najmniej 2 moderatorów lub administratorów z wyłączeniem tego, który sankcję zastosował. Rozpatrujący wniesione odwołanie Administratorzy lub Moderatorzy mogą anulować nałożoną sankcję lub podtrzymać pierwotną decyzję.
Od podjętego rozstrzygnięcia odwołanie nie przysługuje.


Postanowienia końcowe

§ 28. Administratorzy Forum zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
§ 29. Każda zmiana Regulaminu Forum wymaga jej opublikowania w odpowiedniej części Forum.

Administratorzy i Moderatorzy Forum


Forum „Konfesyjne Forum Luterańskie” działa na skrypcie phpBB, wydanym na licencji „General Public License” (zwanej też „GPL”) i możliwym do pobrania ze strony www.phpBB3.PL. Skrypt phpBB tylko ułatwia dyskusje przez Internet, jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w Internecie za pomocą tego skryptu. Więcej informacji o skrypcie phpBB można znaleźć na stronie www.phpBB3.PL.

Zgadzasz się nie pisać żadnych wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszających cudze prawa autorskie. Robienie tego może spowodować, że zostaniesz zbanowany na zawsze, a Twój dostawca internetu powiadomiony o Twoim zachowaniu. Zgadzasz się, że „Konfesyjne Forum Luterańskie” ma prawo w każdej chwili usunąć, edytować, przenieść lub zablokować każdy wątek. Zgadzasz się też na zapisywanie wszystkich informacji, które podajesz, w bazie danych. Dane te nie będą przekazywane nikomu bez Twojej zgody, ale ani „Konfesyjne Forum Luterańskie” ani phpBB nie odpowiada za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych.


Powrót do ekranu logowania

cron